Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuZasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Łukasz Chrzanowski | 2015-12-25 13:51:24
finlandia, finland

Firmy zagraniczne mogą otrzymać takie samo wsparcie ze środków publicznych do jakiego uprawnione są firmy fińskie. Wsparcie może zostać udzielone w formie grantów, pożyczek, ulg podatkowych, udziału w kapitale akcyjnym, poręczeń i gwarancji lub szkoleń pracowników.

Firmy zagraniczne mogą otrzymać takie samo wsparcie ze środków publicznych do jakiego uprawnione są firmy fińskie. Wsparcie może zostać udzielone w formie grantów, pożyczek, ulg podatkowych, udziału w kapitale akcyjnym, poręczeń i gwarancji lub szkoleń pracowników.

 

W Finlandii pomoc udzielana ze środków publicznych, w głównej mierze ma na celu wzrost konkurencyjności MSP. Za koordynację tego typu wparcia odpowiedzialne są Centra Zatrudnienia i Rozwoju Gospodarczego (T&E Centres), które udzielają pomocy finansowej, jak również doradztwa czy wsparcia szkoleniowego. Decyzje o przyznaniu wsparcia przyznają Centra, jedynie w przypadku projektu przekraczającego kwotę 1,7 mln EUR decyzja o przyznaniu dofinansowania podejmowana jest przez Ministerstwo Zatrudnienia i Gospodarki. Pomoc udzielana na rozwój przedsiębiorstwa polega na subsydiowaniu działalności przedsiębiorstwa w oparciu o przedstawione szczegółowe plany rozwoju i wyliczenia finansowe.

 

Pomoc inwestycyjna jest udzielana w szczególności MSP, a jej wysokość jest uzależniona od mapy pomocy regionalnej. Duże przedsiębiorstwa również kwalifikują się do otrzymania wsparcia, natomiast udzielenie pomocy uzależnione jest od szczegółowych wymagań np. generowanie dużej ilości miejsc pracy.

 

Pomoc restrukturyzacyjna przyznawana jest na projekty rozwojowe, które mają w znacznym stopniu usprawnić działalność operacyjną firm, sprzyjać rozwojowi know-how i pracom nad nowymi produktami oraz umiędzynarodowieniu. Pułap pomocy restrukturyzacyjnej wynosi 50 % zaakceptowanych wydatków.

 

Nowo powstające firmy mogą skorzystać z dotacji na uruchomienie i rozszerzenie działalności gospodarczej. Dotacje przeznaczane są na pokrycie wydatków na wynagrodzenia przedsiębiorcy i jego pierwszych pracowników, wynajem pomieszczeń i zakup sprzętu. Pomoc udzielana jest w pierwszych 24 miesiącach działalności i nie może przekroczyć 50 % poniesionych nakładów.

 

Pomoc transportowa przyznawana jest małym i średnim przedsiębiorstwom na pokrycie kosztów dostawy ich produktów na tereny rzadko zaludnione. Do takich terenów należą Laponia, Północna Ostrobotnia, region Kainuu, Północna Karelia oraz Północne i Południowe Savo. Wysokość wsparcia uzależniona jest od odległości i wynosi od 7 do 29 % faktycznych kosztów transportu.

 

Subwencje energetyczne otrzymują firmy inwestujące w technologie energooszczędne i urządzenia wykorzystujące krajowe surowce odnawialne. Maksymalna wysokość subwencji wynosi 30 % poniesionych kosztów inwestycyjnych. Ponadto przedsiębiorstwa mogą otrzymać nawet 40-procentowy zwrot kosztów z tytułu zamówienia u licencjonowanej firmy ekspertyzy dotyczącej wprowadzania energooszczędnych technologii.

 

Ośrodki ELY – we współpracy z pracodawcami - organizują i współfinansują szkolenie pracowników, a także świadczą usługi doradcze w zakresie rejestracji działalności gospodarczej i wyboru lokalizacji. Małe i średnie firmy uruchamiające działalność na terenach kategorii 1 są uprawnione do ulg podatkowych z tytułu wyższego stopnia amortyzacji.

 

Kredyty i gwarancje spółki finansowej FINNVERA

 

Państwowa spółka finansowa FINNVERA (http://www.finnvera.fi/) wspiera przedsiębiorstwa poprzez udzielanie kredytów i gwarancji oraz poręczeń eksportowych. FINNVERA wykonuje funkcje urzędowej Agencji Kredytów Eksportowych (Export Credit Agency, ECA). Państwo udziela dotacji do odsetek za kredyty przyznawane przez FINNVERA oraz partycypuje w rekompensowaniu strat z tytułu zaciągniętych kredytów lub poręczeń. Z usług FINNVERA mogą korzystać wszystkie przedsiębiorstwa bez względu na wielkość, z wyjątkiem podstawowego sektora rolnego. Akceptacja wniosków o dofinansowanie poprzedzona jest wnikliwą analizą biznesową przedsiębiorstwa ubiegającego się o wsparcie.

 

TEKES

 

Centrum Rozwijania Technologii i Innowacji TEKES wspiera projekty innowacyjne i o wysokim stopniu ryzyka nastawione na odniesienie globalnego sukcesu marketingowego. Grupą docelową TEKES-u są firmy i inne podmioty aktywnie rozwijające nowe technologie, usługi i działalność operacyjną. TEKES udziela pomocy finansowej także dopiero powstającym podmiotom gospodarczym. TEKES oferuje nisko oprocentowane kredyty lub dotacje, których wysokość uzależniona jest od stopnia innowacyjności i charakteru projektu. Z pomocy mogą korzystać także podmioty zagraniczne zarejestrowane w Finlandii. Uzyskanie przez firmy zagraniczne prowadzące w Finlandii działalność rozwojowo-badawczą pomocy finansowej od TEKES-u nie wymaga od nich współpracy z partnerem fińskim, ale finansowane projekty muszą wspierać rozwój fińskiej gospodarki narodowej.

 

Finansowanie przez TEKES:

 

· Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe – od 15 do 50 % przewidywanych kosztów

· Kredyty na projekty badawczo-rozwojowe – od 45 do 70 % przewidywanych kosztów

 

TEKES nie jest instytucją dochodową ani nie zgłasza żadnych praw z tytułu własności intelektualnej do współfinansowanych przez siebie wynalazków.

 

Pomoc z funduszy Unii Europejskiej

 

Koordynacją podziału pomocy finansowej dla przedsiębiorstw z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zajmuje się Ministerstwo Zatrudnienia i Gospodarki (http://www.tem.fi/).

 

Linki:

 

Invest in Finland www.investinfinland.fi

Ministerstwo Zatrudnienia i Gospodarki http://www.tem.fi/

Centrum Gospodarki, Transportu i Srodowiska ELY http://www.ely-keskus.fi/

Enterprise Finland http://www.enterprisefinland.fi/

Finnvera http://www.finnvera.fi/

Centrum Rozwijania Technologii i Innowacji http://www.tekes.fi/

Urząd podatkowy http://www.vero.fi/