Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSystem podatkowy

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Łukasz Chrzanowski | 2015-12-25 13:49:23
finlandia, finland

Finlandia jako kandydat do Unii Europejskiej w 1994 roku przyjęła uregulowania o podatku od towarów i usług (VAT) zgodne z tymi, jakie obowiązywały w Unii (Dyrektywa nr 6 dot. VAT i inne). Do tego czasu obowiązywał tu podatek od sprzedaży. Obecne przepisy dostosowane są do wymogów Dyrektywy 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej z dnia 28 listopada 2006 r., która z dniem 1 stycznia 2007 r. zastąpiła Szóstą Dyrektywę VAT.

Podatek VAT

Podatek od towarów i usług (VAT)

Finlandia jako kandydat do Unii Europejskiej w 1994 roku przyjęła uregulowania o podatku od towarów i usług (VAT) zgodne z tymi, jakie obowiązywały w Unii (Dyrektywa nr 6 dot. VAT i inne). Do tego czasu obowiązywał tu podatek od sprzedaży. Obecne przepisy dostosowane są do wymogów Dyrektywy 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej z dnia 28 listopada 2006 r., która z dniem 1 stycznia 2007 r. zastąpiła Szóstą Dyrektywę VAT.

Wyjątek stanowi uzgodnienie w Traktacie Akcesyjnym o wyłączeniu z obszaru podatkowego UE odrębnej jednostki administracyjnej - Wysp Alandzkich. Jednak w obrocie wewnętrznym towarów i usług między prowincją Wysp Alandzkich i pozostałą częścią Finlandii obowiązują te same fińskie przepisy odnośnie reguł VAT. W odniesieniu do pozostałych członków Unii Europejskiej Wyspy Alandzkie traktowane są jako terytorium w kraju trzecim.

Stawki podatku VAT

Stawka podstawowa podatku VAT wynosi 24%. Obowiązują także dwie stawki zredukowane. Dla wymienionych niżej towarów i usług stosuje się następujące stawki zredukowane:

 • 14%: artykuły spożywcze (z wyłączeniem żywych zwierząt, usług gastronomicznych, wody pitnej, napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych - zmiana stawki podatkowej z 17 do 12% nastapila w dniu 1 pazdziernika 2009r.); pasze dla zwierząt żywność i pasze dla zwierząt
 • 10%: lekarstwa, książki, spektakle kinowe, przewóz pasażerów, hotele i inne usługi mieszkaniowe, opłaty za wstęp (teatry, cyrki, przedstawienia muzyczne i taneczne, imprezy sportowe, ogrody zoologiczne, muzea i inne tego typu imprezy i instytucje)
 • 0 % („stawka zerowa")

Ø subskrypcja gazet i periodyków (sprzedaż pojedynczych egzemplarzy podlega pełnemu opodatkowaniu)

Ø usługi poligraficzne dla publikacji związanych z działalnością korporacyjną na użytek publiczny

Ø statki ( z wyłączeniem użytkowanych dla celów sportu i wypoczynku); redukcja dotyczy sprzedaży, wynajmu, i czarteru statków oraz ich naprawy, obsługi i innych prac z nimi związanych, dostawy złota dla banku centralnego, handel zagraniczny.

Limit zwolnień podmiotowych

Dla celów administracyjnych przyjęto, że podatek jest liczony dla podmiotów i osób prawnych podlegających opodatkowaniu, których obrót roczny przekracza 8 500 euro.

Limit zwolnień podatkowych nie obejmuje:

 • samorządów
 • osób zagranicznych, które nie posiadają stałego miejsca zamieszkania w Finlandii.

Zwolnienia przedmiotowe

Zwolnieniom przedmiotowym z podatku VAT podlegają:

 • usługi medyczne i służba zdrowia
 • usługi opieki społecznej
 • usługi oświatowe, które świadczone są zgodnie z obowiązującym prawem lub są subsydiowane przez państwo zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • usługi finansowe i transakcje dotyczące papierów wartościowych (z wyłączeniem konsultacji i usług depozytowych)
 • usługi ubezpieczeniowe i brokerskie, także świadczone przez agentów
 • dzieła sztuki wizualnej
 • loterie i gry pieniężne
 • honoraria artystów, sportowców
 • niektóre transakcje dokonane przez niewidomych
 • tłumaczenia dla osób niesłyszących
 • nieruchomości
 • usługi cmentarne świadczone przez cmentarze publiczne
 • jagody i inne owoce leśne oraz grzyby nie uprawiane, sprzedawane przez zbieraczy.

Zagraniczny podmiot gospodarczy, który w Finlandii nie jest zobowiązany do odprowadzania podatku od sprzedaży i który nie posiada stałej siedziby w Finlandii, może uzyskać zwrot podatku VAT za zakupione w Finlandii towary i usługi. Również podatek pobierany przy wwozie towarów do Finlandii może zostać zwrócony.

Warunkiem uzyskania zwrotu jest to, że zakup w Finlandii wiąże się z prowadzoną przez podmiot działalnością gospodarczą za granicą, albo na obszarze UE albo poza nią. Procedura zwrotu VAT jest taka sama bez względu na miejsce prowadzenia działalności. Prawo do otrzymania zwrotu nie opiera się na zasadzie wzajemności, czyli dotyczy również przedsiębiorstw tych państw, w których system zwrotu podatku VAT nie został wprowadzony.

Zwrotowi podlegają m.in. następujące zakupy zawierające w cenie podatek VAT: usługi konferencyjne, próbki towarów, usługi wystawiennicze i targowe, usługi szkoleniowe, artykuły biurowe, usługi kserograficzne, mapy, literatura zawodowa, usługi hotelowe i przewozowe w Finlandii, paliwa płynne i smary, usługi serwisowe i naprawcze, części zamienne, wynajem samochodów, usługi parkingowe.

Warunki zwrotu podatku VAT:

1. zakup wiąże się z taką działalnością podmiotu prowadzoną za granicą, która, gdyby była prowadzona w Finlandii, podlegałaby procedurze pobierania VAT lub

2. zakup wiąże się z taką działalnością podmiotu prowadzoną za granicą, która, gdyby była prowadzona w Finlandii, upoważniałaby do zwrotu określonego w Ustawie o podatku VAT lub

3. zakup wiąże się z taką działalnością podmiotu zagranicznego w Finlandii w zakresie sprzedaży towarów i usług, w której stroną podlegającą opodatkowaniu jest nabywca (tzw. odwrócony obowiązek podatkowy). Odwrócony obowiązek podatkowy stosuje się wtedy, gdy sprzedawcą jest podmiot zagraniczny nieposiadający stałej siedziby w Finlandii, który nie znajduje się w rejestrze płatników VAT. Prawo do zwrotu podatku VAT przysługuje również wówczas, gdy nabywcą jest skarb państwa.


Za następujące zakupy nie przysługuje zwrot podatku VAT:

 • towary i usługi zakupione do prywatnego użytku podmiotu gospodarczego lub jego personelu
 • zakupy w celach reprezentacyjnych, m.in. rachunki z restauracji, upominki handlowe itp.
 • samochody osobowe oraz towary i usługi związane z użytkowaniem samochodu (paliwo, smary, serwis, naprawy, części zamienne), o ile pojazd nie jest użytkowany wyłącznie w celach uprawniających do otrzymania zwrotu (użytek wyłącznie w celach służbowych)
 • towary i usługi nabywane z przeznaczeniem dla podróżnych przez organizatorów wycieczek od innych podmiotów gospodarczych
 • koszty związane ze sprzedażą złota na cele inwestycyjne po cenie nie opodatkowanej.

Szczegółowe informacje dotyczące podatku VAT i formularze w formacie PDF pod adresem internetowym Urzędu Podatkowego, http://www.vero.fi/.

Zasady opodatkowania biur podróży

W przypadku sprzedaży przez biura podróży we własnym imieniu zakupionych usług operatorskich stosowany jest specjalny „podatek od marży" (margin tax scheme) wymierzony od prowizji. Stawka tego podatku wynosi 23%.

Podatek od marży stosuje się wyłącznie do usług zakupionych przez operatora od innego podmiotu podlegającego opodatkowaniu. Nie stosuje się go do usług świadczonych przez samego operatora. Te bowiem podlegają powszechnej procedurze podatkowej. Jeżeli sprzedawana usługa składa się z usług własnych i zakupionych, to wówczas podatkowi od marży podlega tylko usługa zakupiona. Podatek od marży stosuje się do sprzedaży usług wewnątrz całej Wspólnoty Europejskiej.

Sprzedaż usług zakupionych spoza Unii Europejskiej i sprzedawanych w imieniu własnym kupującego nie jest opodatkowana.

Podatek akcyzowy

Opodatkowaniu podatkiem akcyzowym w Finlandii podlegają na przykład:

 • paliwa: benzyna bezołowiowa i ołowiowa, ich mieszanki, olej napędowy, olej opałowy, płynny i olej ciężki
 • alkohol
 • wyroby tytoniowe
 • słodycze, wyroby zawierające cukier
 • energia elektryczna i źródła energii, w tym węgieł, torf i gaz naturalny
 • olej sosnowy produkowany przemysłowo do celów grzewczych -
 • napoje orzeźwiające
 • opakowania napojów alkoholowych i orzeźwiających bez opłat opakowania wielokrotnego użytku mającego aprobatę Ministerstwa Środowiska.

Podatki te zostały wprowadzone w drodze odrębnych ustaw, które szczegółowo opisują zasady ich nakładania i ewentualne możliwości ulg.

Z podatku akcyzowego wyłączone są:

 • produkty eksportowane poza obszar Unii Europejskiej,
 • paliwa i smary oraz zaopatrzenie statków i samolotów w międzynarodowym ruchu komercyjnym
 • produkty w określonych limitach przywożone przez podróżnych
 • produkty alkoholowe nie przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji (np. do produkcji leków, żywności).

Podatek dochodowy od osób prawnych

W roku 2013 stawka jednolita podatku dla przedsiębiorstw (Corporate Income Tax) wynosi 24,5 %. Podmioty podlegają opodatkowaniu wg tej stawki od całości dochodów.

Ulgi i zwolnienia podatkowe

Z podatku zwolnione są następujące wpływy: kapitały, które zostały pokryte przez udziałowców, zwroty podatku dochodowego (z wyłączeniem odsetek) i przekazy ze spółek. Ostatni przypadek to konsekwencja faktu, że spółki nie są traktowane jako podmioty dla celów podatkowych, lecz dochód do opodatkowania jest przypisany do partnera.

Rodzaje wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów:

 • wydatki na zakupy i inwestycje
 • wydatki związane z zakupem majątku trwałego (z wyłączeniem ziemi) do wysokości rocznej kwoty amortyzacji bilansowej
 • czynsz od nieruchomości i praw wodnych, a także od pomieszczeń używanych do prowadzenia działalności gospodarczej i zawodowej
 • płace i wynagrodzenia, renty i okresowe zasiłki lub podobne okresowe wynagrodzenie dla pracowników (lub byłych pracowników) oraz składki ubezpieczeniowe i inne podobne płatności
 • wypłaty z zysku od inwestycji poczynionych przez zatrudnionych
 • wkłady do zakładowych funduszy emerytalnych do wysokości zobowiązań rentowych; wkłady poczynione przez instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne oraz inne instytucje emerytalne do wysokości zobowiązań rentowych
 • koszty reklamy
 • wydatki na badania i rozwój
 • koszty uruchomienia i reorganizacji
 • 50% wydatków na rozrywkę
 • składki członkowskie w organizacjach pracodawców i związkach zawodowych
 • straty powstałe w wyniku oszustw, kradzieży i innych przestępstw związanych z aktywami finansowymi
 • zwroty roczne i inne (np. nadpłaty)
 • wydatki związane z odsetkami od kredytów zaciągniętych na prowadzenie działalności gospodarczej
 • straty kursowe od roszczeń i kredytów związanych z działalnością gospodarczą
 • podatki lokalne od nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i zawodową
 • wydatki związane z uprawianiem lasów
 • wydatki związane z funduszami gwarancyjnymi i odszkodowawczymi.

Podatki od osób fizycznych

Główne podatki od osób fizycznych to państwowy podatek dochodowy od osób fizycznych pobierany na rzecz skarbu państwa i podatek komunalny na rzecz gminy.

Progresywny podatek dochodowy od osób fizycznych (valtion tulovero - State Tax on Earned Income) liczony jest od uzyskanych dochodów, pensji, wynagrodzeń, wszelkich celowych wypłat, bonusów dla kierownictwa, uzyskanych prowizji, wartości czynszu od wynajmowanych dla pracowników bezpłatnych lokali mieszkalnych, dodatków, także tych na pokrycie kosztów zamieszkania, dodatków samochodowych i zasiłków wypłacanych bezrobotnym.

Stawki i progi podatkowe obowiązujące w 2013 roku:

Podatek państwowy

Dochód podlegający opodatkowaniu Podstawowa kwota podatku Stawka podatku
Euro Euro %
16 100 – 23 290 8 6,5
23 900 – 39 100 515 17,5
39 100 – 70 300 3 175 21,5
70 300 – 100 000 9 883 30,0
100 000 - 18 179 31,75

 

Odliczenia związane z zatrudnieniem to m.in.

 • odliczenia z tytułu kosztów dojazdu do pracy do określonej kwoty przy udziale własnym. Generalnie koszty te odliczane są od kwoty najtańszego środka transportu tj. transportu publicznego
 • odliczenia z tytułu wydatków na wydawnictwa i sprzęt niezbędne do wykonywania zawodu.

Inne odliczenia:

 • składki na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne
 • składki na obowiązkowe ubezpieczenie od bezrobocia
 • odsetki od pożyczek (odliczane od dochodów kapitałowych), jeżeli pożyczka została przeznaczona na zakup stałego mieszkania lub nieruchomości wykorzystywanych dla celów uzyskania dochodu.

Odliczenia od podatku:

 • za inwalidztwo
 • na opiekę nad dzieckiem (0-17 lat) żyjącym w gospodarstwie z ex-małżonkiem

Podatek od spadków i darowizn w roku 2013

 

 

Rok Wartość do opodatkowania (EUR) Wysokość podatku od najniższej wartości progowej (EUR) Stawka podatkowa (%)
2013 20.000 – 40.000 100 7
2013 40.000 – 60.000 1.500 10
2013 60.000 – 200.000 3.500 13
2013 200.000 – 1.000.000 21.700 16
1.000.000 - 149.700 19

 

Inne rodzaje podatków

 

Podatek komunalny (kunnallisvero - Municipal Tax on Income) - stawka wynosi 15 do 20 % zależnie od gminy. Podatek komunalny pobierany jest od wszystkich dochodów bez limitu dolnego.

Podatek od dochodów kapitałowych (pääomavero - State Tax on Capital Iincome) - płaci się od odsetek bankowych, dywidend, dochodów z wynajmu lokali i ma w 2009 roku jednolitą stawkę 28 %.

Podatek kościelny (kirkollisvero - Church Tax) - stawka wynosi między 1% - 2%. Prawo pobierania tego podatku od swoich członków posiada wyłącznie Fiński Kościół Ewangelicko-Luterański i Kościół Prawosławny.

Przy pobieraniu ww. podatków pobierane są również opłaty z tytułu ubezpieczeń społecznych, które liczone są według jednej stawki od dochodu. W 2009 roku stawka za ubezpieczenie zdrowotne wynosi 1,98 % dochodu.

Opodatkowanie wynagrodzeń Polaków delegowanych do pracy w Finlandii przez firmę polską

Zgodnie z umową zawartą między Polską i Finlandią w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisaną w dniu 26.10.1977 roku (Dziennik Ustaw Nr 12/79 poz. 84) Polak przebywający w Finlandii przez okres lub okresy nie przekraczające łącznie 183 dni podczas danego roku kalendarzowego podlega opodatkowaniu tylko w Polsce.

Od 1.1.2011 roku okres lub okresy przebywania w Finlandii nie będą mogły przekroczyć łącznie 183 dni podczas kolejnych 12 miesięcy (a nie w obrębie roku kalendarzowego). Jeśli więc Polak delegowany do pracy w Finlandii rozpocznie pracę np. 1.8.2011, a zakończy ją 1.5.2012, to będzie zmuszony do płacenia podatku w Finlandii, ponieważ łączny okres przebywania w Finlandii przekroczy 183 dni. Jeśli analogiczna sytuacja będzie miała miejsce rok wcześniej i okres pracy będzie trwał od 1.8.2010 do 1.5.2011, to będzie płacił podatki wyłącznie w Polsce.

Ta sama zasada obowiązuje również Finów delegowanych do pracy w Polsce.
Pliki do pobrania

20100218085928biuradoradztwapodatkowegowhelsinkachiturku
xls | 51.5 KB
Pobierz