Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSpółki kapitałowe

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-06-10 13:34:31
finlandia, prawo, spółki

Spółka akcyjna w Finlandii może mieć formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, w tym publicznej spółki akcyjnej notowanej na giełdzie.

Zasady funkcjonowania spółki akcyjnej w tym kraju określa ustawa o spółkach (osakeyhtiölaki 624/2006 z późniejszymi zmianami).

Akcje i obligacje spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie mogą być przedmiotem handlu na giełdach papierów wartościowych. Zasady zawarte w ustawie o spółkach - poza kilkoma wyjątkami - są identyczne dla obydwu typów spółek. Główna różnica dotyczy kwestii procedur podejmowania decyzji np. w przypadku nabycia lub umorzenia własnych akcji spółki lub zasad audytu.

 

 

W przypadku banków i zakładów ubezpieczeniowych obowiązują przepisy szczegółowe, które do pewnego stopnia mają pierwszeństwo w stosunku do ustawy o spółkach. Przedsiębiorstwa państwowe podlegają ustawie o spółkach. Utworzono osobny zbiór zasad, które mają na celu zdefiniowanie roli parlamentu i rządu w zakresie dysponowania akcjami w tych spółkach (1368/2007, Laki valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta). Powstał specjalny zbiór zasad definiujących rolę parlamentu i rządu w dysponowaniu akcjami w tych spółkach (1368/2007, Laki valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta).

Powołanie spółki wymaga spełnienia kilku wymogów formalnych. Po pierwsze - należy sporządzić akt założycielski spółki, który musi być podpisany przez osobę lub osoby zakładające firmę. Nie ma ograniczeń jeżeli chodzi o narodowość wspólników.

Firma z innego kraju może założyć w Finlandii należącą do niej w całości spółkę zależną bez udziału osób trzecich. Założenie firmy odbywa się poprzez jej rejestrację w Fińskim Rejestrze Handlowym. Ogólnym warunkiem rejestracji jest to, by kapitał zakładowy został wpłacony w całości (co musi zostać potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez biegłych rewidentów lub udokumentowane w inny sposób) oraz, by zarząd spółki przygotował pisemne oświadczenie informujące, że spełnione zostały wymagania prawne niezbędne do założenia spółki.

Czas zarejestrowania spółki waha się od dwóch do trzech tygodni. Osoby, które brały udział w działaniach lub decyzjach podjętych w imieniu spółki przed jej rejestracją, są solidarnie odpowiedzialne za wszystkie zobowiązania, które spółka mogła zaciągnąć wskutek takich działań i decyzji.

Akcje spółki mogą znajdować się w posiadaniu jednego lub więcej akcjonariuszy. Statut spółki może przewidywać różne kategorie akcji, z którymi związane są różne prawa i obowiązki, takie jak prawo głosu. Statut może również przewidywać istnienie akcji, które w ogóle nie dają prawa głosu lub które dają prawo głosu jedynie w określonych kwestiach. Spółka może również emitować akcje umarzalne. Co do zasady, akcje mogą być swobodnie przenoszone i nabywane, chyba że w statucie przewidziano inaczej. Akcje na okaziciela nie są uznawane.

Akcje zarówno spółek publicznych, jak i prywatnych są wprowadzane do numerycznego rejestru akcji oraz alfabetycznego rejestru wspólników, przechowywanego przez zarząd spółki. Oba rejestry dostępne są do wglądu dla zainteresowanej strony. Spółki, których akcje są notowane na giełdzie, muszą dołączyć do systemu księgowości elektronicznej papierów wartościowych, który jest również dostępny dla innych spółek na zasadzie dobrowolności. Wszystkie prawa związane z akcjami są wymienione w zapisach księgowych papierów zdematerializowanych, a rejestry akcji i akcjonariuszy są przechowywane w centralnym rejestrze akcji prowadzonym przez Euroclear Finland Oy. 

 

 

Po zakończeniu rejestracji spółka może w dowolnym momencie wyemitować nowe akcje lub przenieść je za odpłatnością lub bez opłat (emisja premiowa). Spółki, jeżeli tak postanowią, mogą preferować działanie z minimalnym lub maksymalnym kapitałem podstawowym. Podczas walnego zgromadzenia akcjonariusze mogą zwykłą większością głosów zdecydować o emisji akcji lub upoważnić do tego zarząd spółki w zakresie maksymalnej liczby dla poszczególnych klas akcji, ustalonej podczas zgromadzenia, oraz limitów zawartych w statucie spółki. Zarządzanie spółką akcyjną należy do zarządu. Członkowie zarządu są wyznaczani przez akcjonariuszy na dorocznym walnym zgromadzeniu: w przypadku spółki prywatnej na czas nieokreślony, a spółki publicznej - do końca następnego dorocznego walnego zgromadzenia, chyba że statut spółki przewiduje inaczej. Rada składa się z jednego do pięciu członków, chyba że statut przewiduje inaczej. Przynajmniej jeden członek zarządu oraz jeden zastępca członka zarządu, o ile tacy zostali powołani, musi być rezydentem EOG, chyba że fiński Urząd Patentów i Rejestracji udzieli stosownego zwolnienia.

 

 

Spółka europejska

 

Fińska publiczna spółka akcyjna może brać udział w zakładaniu spółki europejskiej z siedzibą w Finlandii lub dowolnym innym kraju UE, poprzez połączenie z jedną lub więcej publicznymi spółkami z innych kraju UE (lub zostać przekształcona w spółkę europejską). Również dwie lub więcej spółki zarejestrowane w innych państwach UE mogą ustanowić w Finlandii wspólną spółkę, która będzie miała strukturę spółki europejskiej. Firma założona jako spółka europejska może przenieść swoją siedzibę do innego kraju UE.

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Elveconn - sklep internetowy z częściami do maszyn

Szukasz sprawdzonych części do maszyn rolniczych, naczep, przyczep czy samochodów osobowych? Elve...
Polska - WROCŁAW 2020-11-30 Dodał: Adam Turek Maszyny i urządzenia Zobacz ofertę

Sprzedaż Drób Halal

Jako bezpośredni producent drobiu halal oferujemy sprzedaż hurtową tuszek z kurczaka i kury oraz ...
Polska - Warszawa 2020-09-09 Dodał: Adan Hassan Handel, Pozostałe produkty spożywcze, Wyroby z mięsa i ryb, Przetwórstwo spożywcze, Mięso Zobacz ofertę

Domki na wodzie

Domki na wodzie są produkowane w głównej mierze w Polsce. Profesjonalne stocznie są rozlokowane w...
Polska - Kolonia Rybacka 2020-11-28 Dodał: Kamil Tyszko Turystyka, sport i rekreacja, Statki i łodzie Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert