Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuGdy kontrahent jest niesolidny

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-06-10 13:44:00
finlandia, prawo, windykacje, sądy, ue

W Finlandii nie ma obowiązku zawierania umów i kontraktów. Firmy fińskie na ogół regulują swoje należności w terminie, ale zdarzają się też niesolidni partnerzy. Dochodzenie swoich praw bez umowy określającej np. warunki dostaw i płatności jest utrudnione.

Przy zawieraniu większych umów godny polecenia jest kontakt z prawnikiem. Ustawa 228/1929 z 1929 roku z późniejszymi zmianami (The Finnish Contracts Act) reguluje umowy handlowe. Gdy sporu nie uda się rozwiązać drogą polubowną, sprawę można skierować do sądu arbitrażowego, jednak pod warunkiem, że w kontrakcie istnieje zapis dotyczący arbitrażu. W skrajnym przypadku należy zaangażować firmę prawniczą lub windykacyjną. Kontrakty są obustronnie wiążące, co oznacza, że obie strony muszą wypełnić zawarte w nich zobowiązania.

Kontrakt może być unieważniony przez kupującego albo sprzedającego tylko za zgodą drugiej strony. Anulowanie zamówienia przed otrzymaniem przesyłki jest postrzegane jako złamanie warunków kontraktu, za co sprzedający może zażądać odszkodowania. Wyjątek stanowi sprzedaż na odległość (telemarketing, sprzedaż katalogowa, TV zakupy), w przypadku której kupujący ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni od jego otrzymania. Warunki, na jakich strona może zmienić kontrakt, zależą od jego rodzaju. Zasady dotyczące kontraktów długoterminowych różnią się od umów jednorazowych lub zawartych na określony czas.

 

Arbitraż

 

 

W kwestiach spornych można zastosować procedurę arbitrażu. Sprawy rozstrzygane są w tym przypadku stosunkowo szybko, choć oczywiście zależy to od skali wzajemnych roszczeń i stopnia skomplikowania problemu. Strony mogą zawrzeć klauzulę o arbitrażu w statucie firmy lub w kontrakcie.

Orzeczenie sądu arbitrażowego jest ostateczne i egzekwowane w taki sam sposób jak orzeczenie sądu powszechnego. Zaletą arbitrażu jest to, że spory rozstrzygane są przez ekspertów. Strony mogą zadecydować o liczbie sędziów - arbitrów, ale nie mogą wskazać poszczególnych osób.

W Finlandii organem przeprowadzającym arbitraż jest Instytut Arbitrażu Centralnej Izby Handlowej. Jego dziewięciu członków wybieranych jest na trzyletnią kadencję. Mogą być to osoby cieszące się nieposzlakowaną opinią w środowisku biznesowym.

 

Odzyskiwanie należności

 

Działalność windykacyjna w Finlandii jest licencjonowana i nadzorowana przez prawo. Odzyskiwanie należności należy w Finlandii do najskuteczniejszych na świecie. Zgodnie z ustawą, tylko osoba posiadająca pozwolenie może przeprowadzić postępowanie windykacyjne w imieniu kredytodawcy. Jednakże w niektórych uzasadnionych przypadkach kredytodawca może odebrać swój dług nawet, jeśli nie posiada licencji.

Osoba, która chce prowadzić działalność windykacyjną, musi spełnić szereg kryteriów wymaganych prawem. Licencja przyznawana jest na pięć lat. Działalność windykacyjna regulowana jest przez ustawę o windykacji należności 513/1999 (Perintälaki) i monitorowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich, a także Sąd Rynkowy.

 

Procedura windykacyjna

 

Pozasądowa część procedury windykacyjnej rozpoczyna się od wysłania dłużnikowi polecenia zapłaty wraz z odsetkami przewidzianymi w kontrakcie. W przypadku braku takiej klauzuli w umowie, odsetki naliczane są na podstawie sześciomiesięcznej stopy procentowej Banku Centralnego w Finlandii (Suomen Pankki), liczonej w relacji do stopy referencyjnej Europejskiego Banku Centralnego i następnie powiększonej o 7 punktów procentowych (Interest Act Amendment w mocy od 1 lipca 2002 roku).

W przypadku udokumentowanych i niekwestionowanych roszczeń, kredytodawca może sięgnąć po przyspieszoną procedurę, która skutkuje sądowym nakazem zapłaty (suppea haastehakemus). To prosta pisemna procedura, która rozpoczyna się po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego prawomocność roszczenia (faktura, weksel, akredytywa itd.). W przypadku tej procedury obecność adwokata, choć powszechnie praktykowana, nie jest wymagana przez prawo.

Reforma prawa cywilnego, przeprowadzona 1 grudnia 1993 roku, wymaga, by powód dostarczył wszystkie dokumenty i dowody potwierdzające zasadność roszczenia, zanim dłużnik zostanie wezwany do dostarczenia pisemnego oświadczenia wyjaśniającego jego stanowisko. Podczas postępowania wstępnego, sąd bazuje na oświadczeniach stron i przedłożonych dowodach. Istnieje możliwość rozwiązania sporu podczas fazy przygotowawczej postępowania sądowego.

W przypadku nierozwiązanych sporów, po wstępnym przesłuchaniu stron, sprawa zostaje przekazana do sądu pierwszej instancji (Käräiäoikeus) złożonego w zależności od stopnia komplikacji od jednego do trzech sędziów przewodniczących. Sędziowie badają materiał dowodowy, przesłuchują świadków, natomiast strony formułują swoje ostateczne roszczenia. Przeciętny czas oczekiwania na nakaz wykonawczy wynosi 12 miesięcy. Skargi handlowe rozpatrywane są przez sądy cywilne.

 

Europejski Tytuł Egzekucyjny (ETE)

 

 

Rozporządzenie nr 805/2004, które utworzyło Europejski Tytuł Egzekucyjny, weszło w życie 21 października 2005 r. Rozporządzenie ustanawia ogólne zasady i procedurę uzyskiwania europejskich tytułów egzekucyjnych. Szczegółowe regulacje oraz przebieg samej egzekucji pozostawiono w gestii prawa poszczególnych państw członkowskich.

ETE jest dodatkowym środkiem służącym egzekucji należności bezspornych w ramach Unii Europejskiej. Rozporządzenie ma zastosowanie jedynie do wyroków, ugód zawartych przed sądem lub zatwierdzonych przez sąd oraz dokumentów formalnie sporządzonych lub zarejestrowanych jako dokumenty urzędowe po wejściu w życie rozporządzenia. Pierwszym warunkiem jest więc, aby ostateczne orzeczenie zostało wydane po 21 października 2005 r. Poza tym orzeczenie musi spełniać następujące warunki:

  • opierać się na uznaniu roszczenia przez dłużnika, albo
  • ugodzie zawartej przed sądem lub przez sąd zatwierdzonej
  • dotyczyć roszczeń pieniężnych

Roszczenie uznaje się także za bezsporne gdy:

  • dłużnik nie wniósł sprzeciwu
  • nie stawił się ani nie był reprezentowany przed sądem, nawet wtedy, gdy początkowo zakwestionował roszczenie w toku postępowania sądowego

Europejski Tytuł Egzekucyjny funkcjonuje na podstawie wydanego tytułu egzekucyjnego i jest wydawany w państwie członkowskim, z którego pochodzi ten tytuł. Wyjątki stanowią roszczenia, które zostały zakwestionowane między stronami – art. 3 Rozporządzenia. Tytuły, które nie należą do tej grupy mogą uzyskać status Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego.

Rozporządzenie znajduje zastosowanie w sprawach cywilnych i handlowych. Wyjątki od tej zasady dotyczą spraw wyłączonych w art. 2 ust. 2 rozporządzenia.

Dzięki rozporządzeniu nie ma potrzeby uzyskiwania wcześniej zgody władz sądowych państwa członkowskiego, w którym ma nastąpić egzekucja. Wykonywanie ETE podlega krajowemu porządkowi prawnemu państwa członkowskiego, w którym będzie przeprowadzana egzekucja. Podlega ona bowiem takim samym zasadom, jak wyroki wydawane w danym państwie członkowskim. W tym celu wierzyciel jest zobowiązany dostarczyć właściwemu organowi egzekucyjnemu w państwie członkowskim, w którym będzie prowadzona egzekucja:

  • odpisu wyroku oraz odpisu Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego
  • tłumaczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego uwierzytelnionego przez tłumacza przysięgłego na język urzędowy państwa członkowskiego, w którym będzie prowadzona egzekucja

W żadnym wypadku skuteczność wyroku albo jego uznanie za ETE nie może być weryfikowane w państwie członkowskim, gdzie prowadzona ma być egzekucja.

Europejski Tytuł Egzekucyjny wydany w jednym państwie członkowskim musi być więc traktowany w innym państwie członkowskim tak, jakby pochodził z tego państwa. W związku z tym bez podejmowania dodatkowych kroków, wierzyciel może zwrócić się bezpośrednio do organów egzekucyjnych państwa, w którym ma być prowadzona egzekucja, bez konieczności przedstawiania dodatkowego oświadczenia egzekucyjnego ani bez ponownego badania orzeczenia sądowego lub jego potwierdzenia.

 

    Ważne linki

 

Instytut Arbitrażu Centralnej Izby Handlowej www.arbitration.fi/en/indexen.html

 

Firmy windykacyjne:

Lindorff Oy http://www.lindorff.com/ (English)

Instrum Justitia http://www.instrum.fi/ (English)

Cash-In Consulting http://www.cash-in.fi/ (English)

Collectum http://www.collectum.fi/ (English)

Eräpäivä Oy http://www.erapaiva.fi/ (English)

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Obróbki blacharskie

Świadczymy usługi cięcia i gięcia blachy według zlecenia klienta. Wykonujemy elementy metalowe o ...
Polska - POZNAŃ 2019-08-14 Dodał: Marcin Ciesielski Produkcja i przetwórstwo metali Zobacz ofertę

Conductor rails UNILIFT-UCR

Conductor rails UNILIFT-UCR complies with applicable standards and regulations, is safe and relia...
Polska - Bydgoszcz 2021-04-29 Dodał: Anna Jaracz Maszyny i urządzenia Zobacz ofertę

Conductor rails UNILIFT-UCR

Conductor rails UNILIFT-UCR complies with applicable standards and regulations, is safe and relia...
Polska - Bydgoszcz 2021-04-29 Dodał: Anna Jaracz Maszyny i urządzenia Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert