Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuJak chronić patenty i znaki towarowe

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-06-10 13:41:22
finlandia, patenty, znaki towarowe, prawo, certyfikaty

W Finlandii istnieje rozbudowany system ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. Regulowany jest on przez Urząd Patentów i Rejestracji oraz przez specjalne akty prawne.

 

 

Prawa własności intelektualnej dzielą się na: autorskie i własności przemysłowej (należą do nich patenty, wzory użytkowe, znaki towarowe, nazwy handlowe, ochrona przeciw nieuczciwym praktykom w biznesie).

Większość praw własności intelektualnej regulowana jest na szczeblu międzynarodowym. Kwestie prawne dotyczące praw własności przemysłowej należą do kompetencji Ministerstwa Gospodarki, a praw autorskich - Ministerstwa Edukacji.

Za regulacje prawne dotyczące nazw handlowych odpowiedzialny jest Minister Sprawiedliwości. Prawa autorskie dotyczą ochrony prawnej literatury, a także wyników artystycznej lub też kreatywnej pracy, których przykładami są: książki, mapy, oprogramowania komputerowe, kompozycje muzyczne, filmy i fotografie. W Finlandii prawa autorskie ustanawiane są automatycznie. Pozostają one w mocy przez 70. lat po śmierci autora.

W Finlandii powstało wiele stowarzyszeń zajmujących się reprezentowaniem posiadaczy praw autorskich i pobieraniem honorarium z tytułu praw autorskich. Do najważniejszych z nich zaliczają się Teosto ry, Gramex ry, Kopiosto ry, Kuvasto ry, Tuotos ry oraz Sanasto ry, które reprezentują osoby zajmujące się różnego rodzaju twórczością, objętą ochroną z tytułu praw autorskich. Stowarzyszenia te ustalają ze swoimi członkami kwestie takie, jak wymagania dotyczące członkostwa oraz zasady indywidualnej i grupowej dystrybucji zebranych honorariów.

 

 

Patenty

Patenty są chronione przez Prawa patentowe i muszą być zarejestrowane w Urzędzie Patentów i Rejestracji. Pozostają one w mocy przez 20 lat, corocznie pobierana jest opłata za ich utrzymanie. Zgodnie z ustawodawstwem unijnym (1768/92), dla szczególnego rodzaju farmaceutyków istnieją Uzupełniające Certyfikaty Ochrony, które przedłużają okres ochronny.

Zgodnie z ustawą o patentach (Patents Act) prawo do uzyskania patentu ma osoba, która dokonała odkrycia spełniającego kryteria nowości, poziomu wynalazczego oraz mogącego mieć zastosowanie przemysłowe, lub też jej następca prawny.

Zdolności patentowej nie posiadają:

 • odkrycia, teorie naukowe, metody matematyczne
 • kreacje estetyczne
 • schematy, zasady lub metody przeprowadzania działań umysłowych, rozgrywania gier, prowadzenia działalności gospodarczej lub korzystania z programów komputerowych
 • prezentacje informacji

Zdolności patentowej nie ma też żadna metoda przeprowadzania operacji, prowadzenia terapii lub praktyka diagnostyczna dotycząca ludzi lub. Niemniej jednak patent może zostać przyznany na produkt wykorzystywane w tego typu działaniach.

W przypadku patentowania innowacji biotechnologicznych, fińskie prawo zostało dostosowane do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/44/WE z 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych. Finlandia ratyfikowała Układ o Współpracy Patentowej (Patent Cooperation Treaty, PCT) w roku 1980 oraz Konwencję o udzielaniu patentów europejskich (European Patent Convention, EPC) w roku 1996.W Finlandii istnieje możliwość rejestracji w ramach EPC. W marcu 2006 roku w Finlandii wszedł w życie Traktat o prawie patentowym (Patent Law Treaty, PLT) sporządzony pod auspicjami WIPO (World Intelectual Propery Organization).

Finlandia podpisała Konwencję o udzielaniu patentów europejskich EPC, wnioskodawca może więc złożyć wniosek o rejestrację patentu UE do:

 • Europejskiego Urzędu Patentowego (European Patent Office, EPO), z Finlandią jako jednym z krajów docelowych
 • fińskiego Urzędu Patentów i Rejestracji. Można złożyć w fińskim Urzędzie Patentów i Rejestracji wniosek w ramach PCT

W kwietniu 2012 roku średni okres rozpatrywania wniosków o patent krajowy wynosił 2-2,5 roku.

 

 

 

Znak towarowy

 

Znaki towarowe chronione są poprzez dziesięć lat. Okres ten może zostać przedłużony o kolejne dziesięć lat dowolną ilość razy. Pisemny wniosek o przedłużenie rejestracji musi zostać przedłożony organowi rejestrującemu jedynie wówczas, jeżeli posiadacz znaku chce dokonać zmian we wpisie do rejestru.

Jeżeli nie wnioskuje się o żadne zmiany, rejestracja może być odnowiona automatycznie. Wystarczy zapłacić za przedłużenie ochrony. Kwestie związane ze znakami towarowymi zawarte są w ustawie o znakach towarowych (Trademarks Act) i dotyczą zarówno produktów, jak i usług.

Ubiegający się o ochronę prawną znaku towarowego mają do wyboru:

 1. rejestrację krajową
 2. rejestrację międzynarodową: w ramach tzw. protokołu madryckiego
 3. rejestrację wspólnotowego znaku towarowego, który obejmuje cały obszar UE

W przypadku systemu krajowego, wyłączne prawo do może zostać uzyskane poprzez rejestrację w fińskim Urzędzie Patentów i Rejestracji (Finnish National Board of Patents and Registration) lub poprzez utrwalenie znaku.

Znak jest utrwalony, jeżeli zaczął być powszechnie postrzegany przez stosowną społeczność biznesową lub grupę konsumentów w Finlandii jako specjalny symbol dóbr lub usług właściciela tego znaku towarowego.

Rejestracja w ramach protokołu madryckiego może byś zastosowana, jeżeli ubiegający się o rejestrację jest obywatelem fińskim bądź mieszka w Finlandii, oraz prowadzi działalność przemysłową lub komercyjną w tym kraju. Znak musi zostać zgłoszony do rejestracji w Finlandii.

Rejestracja międzynarodowa musi być zgodna z podstawową rejestracją lub wnioskiem o nią złożonym w Finlandii. Wniosek jest przekazywany fińskiemu Urzędowi Patentów i Rejestracji, który potwierdza zgodność międzynarodowego wniosku z podstawową rejestracją lub wnioskiem. Urząd Patentów i Rejestracji przekazuje następnie wniosek do Biura Międzynarodowego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (World Intellectual Proporty Organization, WIPO).

Rejestracją wspólnotowych znaków towarowych zajmuje się Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM). W momencie składania wniosku należy uiścić opłatę za zgłoszenie.

Zanim dojdzie do rejestracji, organ rejestrujący ocenia wnioski o rejestrację. Organ rejestrujący bada ex officio podstawy odmowy rejestracji, takie jak mała odróżnialność znaku towarowego, jego zwodniczość w takich kwestiach jak typ, jakość lub pochodzenie geograficzne, a także zgodność znaku z prawem, porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami.

Ponadto, znak handlowy, który bez dodatkowego opisu przywodzi na myśl produkt inny niż towar, do którego ma się odnosić, może wprowadzać opinię publiczną w błąd i nie może zostać zarejestrowany.

Średni czas rozpatrywania wniosków o rejestrację znaków towarowych w ostatnich latach skrócił się. W lipcu 2012 roku czas rozpatrywania podania krajowego wynosił średnio pięć miesięcy.

Fiński Urząd Patentów i Rejestracji prowadzi listę, na którą po złożeniu wniosku mogą zostać wpisane fińskie znaki towarowe mające w Finlandii określoną reputację. Celem listy było podniesienie świadomości dotyczącej znaków towarowych cieszących się reputacją i zapobieganie sporom w przyszłości. Ustawa o znakach towarowych (Trademarks Act) nie czyni rozróżnienia między osobami fizycznymi a osobami prawnymi jako posiadaczami znaków towarowych.

Ustawa zezwala, by posiadaczami znaków towarowych były zarówno fińskie, jak i zagraniczne podmioty i osoby. Rejestrację i ochronę wspólnych znaków towarowych używanych przez grupy prowadzące działania przemysłowe, komercyjne lub zawodowe reguluje osobna ustawa o wspólnych znakach towarowych (yhteismerkkilaki 795/1980 z późn. zm.).

 

Wzory

 

Finowie blisko współpracowali z innymi krajami skandynawskimi przy przygotowywaniu ustawy o zarejestrowanych wzorach i modelach (Registered Designs Act). Następnie zmodyfikowali ją do rozwiązań unijnych.

Do uzyskania ochrony wzoru potrzebna jest rejestracja w Urzędzie Patentów i Rejestracji. Istnieje również możliwość złożenia wniosku do Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego OHI. W maju 2011 roku wszedł w życie w Finlandii Akt genewski Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, co umożliwiło ich ochronę również na podstawie rejestracji międzynarodowej.

W lipcu 2012 roku średni czas rozpatrywania podania o ochronę wzoru wynosił od sześciu do ośmiu miesięcy. Rejestracja wzoru jest ważna przez pięć. Przepisy pozwalają na czterokrotne odnowienie rejestracji, za każdym razem o kolejne pięć lat. Oznacza to, że maksymalny okres ochrony wzoru wynosi 25 lat.

 

Wzory użytkowe

 

Wzory użytkowe (Utility Models), zwane „małymi wynalazkami" albo technicznymi innowacjami, są objęte ochroną na podstawie ustawy w zakresie praw związanych z modelami użytkowymi (Act on Utility Model Rights).

Regulacje są podobne do zasad zawartych w ustawie o patentach i ustawie o zarejestrowanych wzorach i modelach. Wzory użytkowe pełnią funkcję ochronną w dwóch sytuacjach:

 1. w przypadku pomysłów i rozwiązań technicznych, które nie spełniają kryterium poziomu wymaganego do uzyskania patentu, ale mimo to nie są oczywiste dla osoby posiadającej kwalifikacje w określonej dziedzinie
 2. w przypadku małych wynalazków i ulepszeń, które jako takie spełniają kryteria niezbędne do uzyskania patentu, ale które ze względu na typ wynalazku lub krótki okres komercyjnego wykorzystania produktu, nie mogłyby czerpać korzyści z powolnego i kosztownego procesu uzyskania ochrony patentowej
 3. W lipcu 2012 roku średni czas rozpatrywania podania o wzór użytkowy wynosił od dwóch do trzech miesięcy
   

Procedura rejestracji jest podobna do procedury ubiegania się o patent. Organem rejestrującym jest Fiński Urząd Patentów i Rejestracji.

Ustawa o prawach związanych z modelami użytkowymi zawiera szczegółowe przepisy dotyczące wniosków międzynarodowych, tj. wniosków złożonych w ramach PCT.

Międzynarodowy wniosek, złożony w krajowym organie rejestrującym, tj. fińskim Urzędzie Patentów i Rejestracji, lub w organizacji międzynarodowej, ma taki sam efekt jak wniosek krajowy. Wnioski o rejestrację wzorów użytkowych są przygotowywane przez ekspertów od własności przemysłowej, dysponujących wiedzą techniczną.

Ubiegający się o rejestrację wnioskodawcy nie będący rezydentami muszą wyznaczyć reprezentanta - rezydenta Europejskiego Obszaru Gospodarczego w celu reprezentowania ich we wszystkich kwestiach związanych ze składaniem wniosku i rejestracją. Wzory użytkowe chronione są poprzez rejestrację w Urzędzie Patentów i Rejestracji przez cztery lata. Okres ochronny może być przedłużony dwukrotnie: najpierw o cztery lata i następnie o dwa.

 

Akty prawne ochrony własności intelektualnej

 

 

 

 1. Copyright Act (tekijänoikeuslaki 404/1961 z późn. zm.)
 2. Patents Act (patenttilaki 550/1967 z późn. zm.)
 3. Trademarks Act (tavaramerkkilaki 7/1964 z późn. zm.)
 4. Registered Designs Act (mallioikeuslaki 221/1971 z późn. zm.)
 5. Act on Utility Model Rights (laki hyödyllisyysmallioikeudesta 800/1991 z późn. zm.)
 6. Oprogramowanie jest chronione przepisami o ochronie praw autorskich, podczas gdy topografia układu scalonego podlega ochronie na podstawie ustawy Act on the Exclusive Right in the Layout-Design (Topography) of an Integrated Circuit (laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin 32/1991 z późn. zm.)
 7. Prawa hodowców roślin gwarantuje ustawa Plant Breeder's Right Act (laki kasvinjalostajanoikeudesta 1279/2009 z późn. zm.)

Fińskie prawo własności intelektualnej jest tradycyjnie zharmonizowane z analogicznymi przepisami w pozostałych krajach skandynawskich. Przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej w Danii, Norwegii, Szwecji i Finlandii są do siebie podobne.

 

   Ważne linki

 

Urząd Patentów i Rejestracji (rejestr handlowy): www.prh.fi

Kopiosto ry: www.kopiosto.fi/kopiosto/en_GB/

Teosto ry: www.teosto.fi/

Gramex ry: www.gramex.fi/en

Kuvasto ry: www.kuvasto.fi/

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Obróbki blacharskie

Świadczymy usługi cięcia i gięcia blachy według zlecenia klienta. Wykonujemy elementy metalowe o ...
Polska - POZNAŃ 2019-08-14 Dodał: Marcin Ciesielski Produkcja i przetwórstwo metali Zobacz ofertę

Conductor rails UNILIFT-UCR

Conductor rails UNILIFT-UCR complies with applicable standards and regulations, is safe and relia...
Polska - Bydgoszcz 2021-04-29 Dodał: Anna Jaracz Maszyny i urządzenia Zobacz ofertę

Conductor rails UNILIFT-UCR

Conductor rails UNILIFT-UCR complies with applicable standards and regulations, is safe and relia...
Polska - Bydgoszcz 2021-04-29 Dodał: Anna Jaracz Maszyny i urządzenia Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert